Katori Shinto Ryu

Velmistři

1. Iizasa Čoisai Ienao (Iga no kami) - (1387 - 1488)
2. Wakasa no kami Moričika
3. Wakasa no kami Morinobu
4. Jamaširo no kami Moricuna
5. Saemon no džo Morihide
6. Oi no kami Morišige
7. Šuri no suke Morinobu
8. Šuri no suke Morinaga
9. Šuri no suke Morihisa
10. Šuri no suke Morisada
11. Šuri no suke Morišige
12. Šuri no suke Moricugu
13. Šuri no suke Morikijo
14. Šuri no suke Nagateru
15. Šuri no suke Moriteru
16. Šuri no suke Morišige (Kanrokusai)
17. Šuri no suke Morifusa
18. Šuri no suke Morisada
19. Šuri no suke Kindžiro
20. Šuri no suke Jasusada